SEO技术教程学习
重庆网站优化、网站排名服务

计数单位有哪些_计数单位的种类

本篇文章仅针对常见的十进制计数顺序,不包括计算机计数及其他计数方式。

我们常见的计数顺序大家都知道从小就知道是个,十,百,千,万。可是更大的再往上呢?

一般我们用到亿的单位就已经很大了,可是你知道当亿不够用的时候,会用哪个呢?

会说千亿,万亿,十万亿,百万亿,千万亿,万万亿,十万万亿,还是其他的呢?

今天,小编告诉大家计数单位除了亿,还有其他的呢。

计数单位有哪些_计数单位的种类

计数单位有哪些_计数单位的种类

《五经算术》里说到:

按黄帝为法,数有十等。及其用也,乃有三焉。

十等者,谓“亿、兆、京、垓、秭、穰、沟、涧、正、载”也。

三等者,谓“上、中、下”也。

下数者,十十变之。若言十万曰亿,十亿曰兆,十兆曰京也。

中数者,万万变之。若言万万曰亿,万亿曰兆,万兆曰京也。

上数者,数穷则变。若言万万曰亿,亿亿曰兆、兆兆曰京也。

计数单位有哪些_计数单位的种类

所以,重点来辣计数单位依次为:个、十、百、千、万、十万、百万、千万、亿、十亿、百亿、千亿 、兆、十兆、百兆、千兆、京、十京、百京、千京、垓、十垓、百垓、千垓、秭、十秭、百秭、千秭、穰、十穰、百穰、千穰、沟、十沟、百沟、千沟、涧、十涧、百涧、千涧、正、十正、百正、千正、载、十载、百载、千载、极、十极、百极、千极、恒河沙、十恒河沙、百恒河沙、千恒河沙、阿僧祗、十阿僧祗、百阿僧祗、千阿僧祗、那由他、十那由他、百那由他、千那由他、不可思议、十不可思议、百不可思议、千不可思议、 无量大海、十无量大海、百无量大海、千无量大海、大数、十大数、百大数、千大数。

而,他们具体的十进制计量为:万:10的四次方。 亿:10的八次方。 兆:10的十二次方。 京:10的十六次方。 垓:10的二十次方。 秭:10的二十四次方。 穰:10的二十八次方。 沟:10的三十二次方。 涧:10的三十六次方。 正:10的四十次方。 载:10的四十四次方。 极:10的四十八次方。 恒河沙:10的五十二次方。 阿僧祗:10的五十六次方。 那由他:10的六十次方。 不可思议:10的六十四次方。 无量:10的六十八次方。 大数:10的七十二次方。

计数单位有哪些_计数单位的种类

计数单位有哪些_计数单位的种类

看到这些,是不是觉得很有趣呢?

人们看到很大的数都会觉得不可思议,没曾想到,真的有不可思议这个计量单位,怎么样,是不是不可思议呢?

本文链接: http://www.xusseo.com/zatan/137624.html

版权声明:本文著作权归原作者徐三seo所有,转载请注明出处,感谢!

重庆SEO培训徐三为您提供最专业的SEO方案

SEO十万个为什么熊掌号专题

友情链接


#